اهمیت مسائل معنوی در خانواده

شنبه 18 اسفند 1397

اهمیت مسائل معنوی در خانواده

در معارف ما تأکید شده است که در محیط خانواده، بیشترین سعی و تلاش را برای مسائل مادّی نگذار؛ بلکه بیشترین همّ، در امر تربیت باشد؛ زیرا اگر فرزند در بُعد انسانی و یا معنوی تربیت شود، موجب ادامۀ حیات انسانی و معنوی شما خواهد بود.
البتّه اين مطلب به آن معنا نيست که انسان برای ادارۀ امور مادّی خانواده و فرزندانش همّت نکند، بلكه منظور ما تكيۀ بیشتر بر مسائل تربیتی و معنوی خانواده است.
..

دیدگاه ها