پرسمان صالحین ۳

یکشنبه 19 اسفند 1397

شخصی که اعضای گروه ارتباط برقرار نمیکند جه باید کرد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

راهکارها:
بیان اهمیت دوست و دوست یابی
بیان چگونگی تعامل با دوستان
او را در بعضی از کارهای گروهی مثل گروه سرود و روزنامه دیواری مشارکت داده و بر روند همکاری گروهی او نظارت نمایید.
باید توجه داشت که بعضی از افراد به آسانی با دیگران دوست می شوند و این نتیجه اعتمادی است که به خود دارند اما در عوض بعضی دیگر از دوستی با دیگران وحشت دارند و در معاشرت با دیگران دچار ترس می شوند چرا که به خود اعتماد ندارند. پس اولین و اساسی ترین قدم این است که به خود اعتماد داشته و به خود تلقین کنند که آدمی اجتماعی هستند و هرگاه این روش را ادامه دهید رابطه و ایجاد دوستی با دیگران برای آنها ساده خواهد شد و خواهند دید که بی جهت از آن ترس داشته اند.
هرگز با قهر و زور با صحبت خصوصی نمی توان این خصیصه را برطرف نمود لذا در این مورد صحبت های عمومی مفید تر است.
موفق و موید باشید.

دیدگاه ها