اصلاح بینش ها، احساس ها و رفتارهای ناپسند در جوان

دوشنبه 20 اسفند 1397

اصلاح بینش ها، احساس ها و رفتارهای ناپسند در جوان

در مقام تربيت نوجوان و جوان بايد به اصول ديگري نيز توجه داشت كه كاركرد عمده آن ها بازداشتن از گمراهي و انحراف و فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تربيت و هدايت آنهاست.
از جمله ابعاد مهم تربيت، پيش گيري و اصلاح نگرش ها، باورها، بينش ها، احسا سها و رفتارهايي است كه مطابق با ارزش ها و معيارهاي مورد قبول یک نظام تربيتي نيست.

دیدگاه ها