پرسمان صالحین ۴

سه شنبه 21 اسفند 1397

باسلام ،آيادرحلقات تربيتي صالحين محبت بين سرگروه واعضاالزامي است ؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم

محبت به اعضا یکی از سیاست های کلی مرحله جذب است اما باید توجه داشت که از حد اعتدال خارج نشود و در این زمینه دچار افراط نشویم .در مرحله تثبیت نیز این محبت باید ادامه پیدا کند و سعی در تقویت صمیمیت و رابطه دوستانه داشته باشیم.
البته باید توجه داشت که عدم توجه به امر محبت و بکار نبستن آن از آسیب های جدی کار تربیتی محسوب می شود،از طرف دیگر محبت افراطی بین سرگروه و اعضا نیز جزء آسیب کار تربیتی است .پس باید محبت در حد متعادل باشد

 

دیدگاه ها