نقش مربیان در هویت بخشی

چهارشنبه 22 اسفند 1397

نقش مربیان در هویت بخشی

احساس هويت شخصی در نوجوانان کم کم بر اساس همانندسازیهای مختلف گذشته آنها تکوين میيابد. ارزشها و معیارهای اخلاقی دوران کودکی تا حدود زيادی همانند والدين میباشد، با ورود به دوران نوجوانی، ارزشهای گروه همسالان و هم چنین ارزيابیهای مربیان و ساير بزرگسالان نیز مطرح است که برای نوجوان اهمیت دارد. نوجوانان از راه جمع بندی اين ارزشها و ارزيابیها سعی میکنند تصوير يک پارچه ای از خود به دست آورند. هر اندازه ارزشهايی که از طرف دوستان و همسالان ابراز میشود، با ارزشهای والدين و مربیان و معلمان همخوانی بیشتری داشته باشند، به همان نسبت کار هويت يابی نوجوان آسانتر پیش میرود.

دیدگاه ها