تحویل در حیطه رفتاری

پنج شنبه 23 اسفند 1397

تحویل در حیطه رفتاری

باید به این سمت حرکت کنیم که به تدریج حیطه های اعمال از بیرون به درون متربی منتقل شود. یعنی به جای این که سرگروه و محیط تربیتی تعیین کند که چه چیزی مجاز و چه چیزی نیمه مجاز وغیر مجاز است، خود متربی از درون دست به چنین عمل بزند. برای کودک دبستانی حدود اعمال نیمه مجاز بسیار محدود است. او خود مایل است که تحت راهنمای یهای سرگروههاخویش دست به عمل بزند درحالی که یک نوجوان مایل است حیطة اعمال نیمه مجاز او بیشتر باشد و او خود بیش تر دست به انتخاب بزند.

دیدگاه ها