آزمایش فکری در تربیت

جمعه 24 اسفند 1397

آزمایش فکری در تربیت

آزمایش فکری طرحی است که بدون نیاز به آزمون مستقیم، برای آزمایش یک فرضیه یا نظریه ارائه می‌شود. هدف آزمایش فکری این است که بدون نیاز به آزمایش مستقیم نتایج بالقوهٔ یک نظریه را کشف شود یا احیاناً تناقض درونی آن را نشان داده شود. این آزمایش‌ها هم در علوم طبیعی و هم در علوم انسانی و هم حوزه‌هایی چون اخلاق کاربرد دارند. میزان مقبولیت این آزمایش‌ها در رد و قبول فرضیه‌ها یا نظریه‌ها یکی از مسائل مورد بحث در حوزهٔ فلسفهٔ علم بوده‌است. یکی از جاهایی که می توان از آزمایش فکری استفاده نمود در حوزه بررسی اعتقادات فردی است. شما می توانید با طراحی آزمایش های فکری برای جوانان، ریشه های ایمان گرایی آنها را برایشان تدقیق نموده و آنها را جلب به مباحث معرفتی و عبادی نمایید. به طور مثال از متربی خود بخواهید تا به شما بگوید به چه دلیل به فلان موضوع مثلا توحید اعتقاد دارد؟ اگر او گفت به فلان دلیل حال به او بگویید که اگر من دلیل شما را نقد کردم آیا ایمان شما متزلزل می شود یا خیر؟ پاسخ منفی به این سوال نشان می دهد که ریشه ایمان در ادله نیست بلکه ایمان هدیه ای است از جانب خدا در قلب مومن . گرچه ادله و استدلالات جنبه ی مقدمه ای می توانند داشته باشند.

دیدگاه ها