توصیه آیت الله مومن ره در خصوص صالحین

شنبه 25 اسفند 1397

توصیه آیت الله مومن ره در خصوص صالحین
این کار صالحین کار بسیار مبارکی است و من نمی دانستم همچنین کاری وجود دارد. بسیار خوشحال شدم و در پوست خود نمی گنجم. وقتی قرار بود بسیج تشکیل شود و تحت سرپرستی سپاه قرار گیرد من به عنوان عضو شورای نگهبان خیلی خوشحال شدم چون آحاد زیادی از مردم بودند و باید تحت سرپرستی مجموعه ای قرار می گرفتند و بهترین مجموعه ، مجموعه سپاه بود. سپاه الان رکن رکین در کشور است.
(خطاب به افراد) شما باید اول خودتان از نظر عقیدتی قوی شوید و بعد از آموزش های لازم روی دیگران تاثیرگذارید. کار شما بسیار کار ارزشمندی است و قطعاً ادامه راه پیامبر است و خدا برکت آن را در زندگی شما قرار می دهد.

دیدگاه ها