مقایسه درون تشکیلاتی

دوشنبه 27 اسفند 1397

مقایسه درون تشکیلاتی

گاهی عملمان را با آنچه از دیگران شنیده ایم مقایسه می کنیم و شکست های خودمان را در کنار خاطراتی که از فتوحات دیگران از زبانشان شنیده ایم و قصه هایی که از موفقیت هایشان نقل کرده اند مقایسه می کنیم. اما یادمان نرود که فاصله ی حرف تا عمل بسیار است . به عمل کار برآیدبه سخنرانی نیست ، به همین خاطر هیچ وقت حرف دیگران را با عمل خود مقایسه نکنید چرا که مقایسه ای بیهوده است.

دیدگاه ها