مشارکت دادن و اعطای مسئولیت به جوان

چهارشنبه 29 اسفند 1397

مشارکت دادن و اعطای مسئولیت به جوان

خودنمايي، ارائه توانايي هاي خويشتن، پيشي گرفتن بر ديگران و ميل به برنده شدن و تمجيد و تحسين، از جمله نمودهاي آن است. توجه نكردن به اين نياز و ارضا نكردن صحيح آن، خود زمينه ساز رفتارهاي نابهنجار دوره نوجواني است. مشاركت بايد در قالب اصل ديگري به نام «مسئوليت » كنترل شود. مراد از اصل مسئوليت اين است كه فعاليت هاي جوان بايد ارزيابي شده و بر حسب انتظاري كه از او ميرود، نظارت و بازخواست شود. مستند اين اصل رواياتي است كه دوره جواني را دوره «وزارت » معرفي ميكنند. وزارت ضمن اين كه در بردارنده مشاركت فرد تا حد سرپرستي امور است، عمل كردن بر طبق ضوابط و معيارهاي مسئول بالاتر و پاسخگويي به او را نيز داراست.

دیدگاه ها