انقلاب اسلامی در نفس!!!

شنبه 3 فروردین 1398

انقلاب اسلامی در نفس!!!

در این انقلاب، امام که روح، حیات، قلب و ایمان بود آمد، شاهی را که شهوت بود و غریزه و نفسانیت، مغلوب و محکوم کرد. زندانی آزاد گردید و حاکم و فرمانده کل قوا شد. این معنا در یک انسان انقلابی هم به وجود می آید. یعنی اگر هوی، هوس، خود خواهی و غریزه، بر انسان حاکم شوند، در انسان رژیم شاهنشاهی به وجود می آید و تقوا و ایمان، مثل امام، زندانی می شوند. انقلابی شدن در درون انسان یعنی این« ایمان زندانی » آزاد شود و این شاهی که حاکم بود، محکوم گردد. ای انسان! آیا دلت می خواهد آنچه در مملکت واقع شده در تو هم واقع بشود؟ باید بدانی که شهوت تو شاه تو است، تو که می گفتی« مرگ بر شاه»، در مملکت تن خودت هم باید بگویی، مرگ بر غریزه، البته غریزه ای که بر تو مسلط شده باشد. غریزه بد نیست، بلکه سلطنت او بد است. شهوت اگر مرکب و محکوم شد بهترین و مفیدترین مرکبها است، اما اگر حاکم شد، بدترین حکام است. در کشور تن خود هم باید بگوییم: مرگ بر زورگویی و خودپرستی و خود خواهی و شهوت پرستی. مرگ بر هر چیزی که بخواهد روی تقوا را بپوشاند.

دیدگاه ها