تشکیل هویت فردی

شنبه 3 فروردین 1398

تشکیل هویت فردی

يکی از مسائل مهمی که نوجوان با آن روبه رو میشود مسئله ی تشکیل هويت فردی اوست، و اين بدان معنی است که سؤالهای متعددی دربارهی مفهوم زندگی و نقش او در اين زندگی، مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ، و به طور کلی سؤالهايی نظیر «من کیستم؟» و «به کجا می روم؟» ذهن او را به خود مشغول مینمايد که بايد به آنها پاسخ دهد .جستوجوی هويت شخصی متضمن اين است که نوجوان تشخیص دهد برای او چه چیزهايی مهم و چه کارهايی ارزشمند است و نیز متضمن تنظیم معیارهايی است که وی براساس آنها بتواند رفتار خود و ديگران را هدايت و ارزيابی کند.

دیدگاه ها