همه ی راست!!!؟

شنبه 3 فروردین 1398

همه ی راست!!!؟

قاعدة راست گویی مستلزم گفتن همه چیز نیست. حضرت علی علیه السلام می فرماید: نمی توانی راست گو باشی، مگر آن که برخی از آنچه را که می دانی کتمان کنی.
کسی که هنر کتمان را بداند، از دروغ گفتن بی نیاز می شود. باید توجه داشته باشیم که در مقابل کودک نیز نباید هر آنچه را می دانیم بیان کنیم. اگر کودک سؤالی می پرسد که دانستن پاسخ آن به مصلحت او نیست، یا به آن سؤال پاسخ ندهیم یا اینکه بخشی از پاسخ را به او بگوییم که برای وی مضر نیست.

دیدگاه ها