مشارکت و اعطای مسئولیت به جوان ۲

دوشنبه 5 فروردین 1398

مشارکت و اعطای مسئولیت به جوان ۲

توان بدني بالا و تحرك و قوت بدني زياد و نيز استقلال خواهي از ويژگي هاي مهم اين دوره اند. اين ويژگي ها قاعده اي خاص را بر فرايند تربيت، حاكم مي گردند. از جمله اين اصول، مشاركت دادن و اعطاي مسئوليت به نوجوان و جوان است. در اين دوره، بايد از نيروي جوان و تلاش، و شادابي و نشاط او در انجام كارها بهره جست و او را متناسب با آنچه در آينده( بزرگ سالي) بايد عهده دار شود، با فعاليت هاي اساسي زندگي آشنا كرد.

دیدگاه ها