نسبیت در حیطه رفتاری

جمعه 9 فروردین 1398

نسبیت در حیطه رفتاری

باید توجه داشت که تعیین حدود اعمال مجاز، نیمه مجاز و غیرمجاز، نسبت به سطح فرهنگ خانواده متفاوت است.
مسواک نزدن ممکن است یک رفتار غیرمجاز تلقی شود ولی برای خانوادة دیگر ممکن است همین رفتار در محدودة نیمه مجاز قرار گیرد. باید توجه داشت که بسیاری از رفتارها برای هم ةسرگروه ها مجاز، نیمه مجاز یا غیرمجاز هستند و این اعمال میان همة انسان ها مشترک است. اعمال مجاز شامل اعمال واجب و مباح، اعمال نیمه مجاز شامل اعمال مکروه و مستحب و اعمال غیرمجاز شامل محرمات می گردد.

دیدگاه ها