شره جوانی در روایات

یکشنبه 11 فروردین 1398

شره جوانی در روایات

از ديدگاه اسلامي، هيچ كس خطا كار به دنيا نمي آيد ) هر فرزندي بر فطرت الهي به دنيا مي آيد، تا اين كه پدر و مادرش او را به يهود يگري يا مسيحي يا زرتشتي گري سوق مي دهند(، بلكه خطا امري اكتسابي است. بازخواست انسان نيز دقيقا به همين دليل، موجه، منطقي و امكان پذير است. اكتسابي بودن پديده انحراف و بزهكاري بدين معنا نيست كه وضعيت جسمي و روحي انسان هيچ گونه تأثيري در اين پديده ندارد. نوجواني و سال هاي آغازين دوره جواني از جلمه زمان هایي است كه وضعيت جسمي و روحي آمادگي بيشتري براي هنجار شكني و روي گرداني از قواعد و مقررات اخلاقي، اجتماعي و ديني دارد. در روايات از اين امر به «شره جواني» تعبير شده است.

دیدگاه ها