رشد مهارت فردی در تشکیلات

شنبه 21 اردیبهشت 1398

هرچند که یکی از وظایف یک تشکیلات ایده آل و آرمانی، طراحی و ایجاد سیستم و پروسه هایی برای رشد مهارت های فردی اعضا است. اما جدای از تشکیلات هر عضو نیز در این رابطه مسئولیت دارد . هر عضو خود، بایستی برای افزایش مهارت های فردی خود تلاش کند. مهارت هایی که به رشد فهم ، دانش و شخصیت خود عضو در زندگی خصوصی اش نیز قطعا کمک های قابل توجهی خواهند کرد. بنابراین توانایی های فردی خودمان را در کنار انجام وظایف تشکیلاتی ، تقویت کنیم.

دیدگاه ها