روش پرورش رغبت افراد

شنبه 21 اردیبهشت 1398

یكی از روشهای پرورش رغبت افراد در موضوعات مختلف (با رعایت موازین اسلامی) توجه خاص سر گروه ها به تمایلات و رغبت های مختلف افراد و تشویق و تحسین به موقع افراد است كه میتواند موجب تداوم و گرایش افراد به موضوع مورد نظر گردد. در غیر اینصورت و با عدم توجه سرگروه امكان سركوب ذوق و رغبت افراد و دلسردی از انجام و تداوم آن وجود دارد كه ممكن است در نهایت موجبات ترك آن فعل و كار خوب و سازنده را فراهم نماید .

دیدگاه ها