گسترش ارتباط با متربی

شنبه 28 اردیبهشت 1398

بهتر است ارتباط خود را با متربی و فرزند خود از طریق پرسش هایی که دارای اشکال سه گانه است، گسترش دهیم و به نکات زیر توجه کنیم :

۱- رابطة متنوع و سازند های با متربیان و فرزندمان برقرار کنیم؛
۲- او را در جهت رشد عقلانی و تحول درست شخصیت، راهبری و هدایت کنیم؛
۳- عزت نفس و کرامت او را تقویت کرده، احساس ارزشمندی او را گسترش دهیم؛
۴- از مزایای پرسش و مشاوره بهره مند شویم.

دیدگاه ها