تشکیلات حق و تشکیلات باطل

چهارشنبه 1 خرداد 1398

این عالم، عالمی است که انسان ها در آن جدا و از هم دور می شوند. همانطور که در دستگاه آب میوه گیری، عصاره و تفاله از هم جدا می شوند. عصاره و تفاله به صورت هویج با هم اند. هویج را وارد دستگاه می کنی، عصاره به اسم « آب هویج » از یک راه می آید و تفاله از راه دیگر، در غوره هم عصاره و تفاله با هم جمع اند و دستگاه آب غوره گیری، عصاره و تفاله را از هم جدا می کند. عصاره از یک طرف می رود و تفاله از طرف دیگر. در این عالم مؤمن و کافر با هم می آیند، گاهی در یک خانه و خانواده یک فرزند مؤمن می شود و یک فرزند، کافر. آنکه مؤمن است از طریق عصاره ها می رود و آنکه کافر است از راه تفاله ها. عصاره ها را در شیشه ها به عنوان اشیاء باارزش در جایی نگهداری می کنند، تفاله را هم در جایی جمع می کنند و به خورد حیوانات می دهند. همانطور که لازم است رهبری باشد، تا عصاره ها را به دور خود جمع و جذب کند، دشمنان هم هادی هایی دارند که تفاله ها را به دور خود جمع می کنند، عالَم هم دستگاه عصاره گیری می خواهد و هم دستگاه تفاله گیری.

دیدگاه ها