کانال شجره طیبه صالحین استان مرکزی در پیامرسانها راه اندازی شد

یکشنبه 2 تیر 1398

به جهت سهولت دسترسی ارکان صالحین استان مرکزی به اخبار،اطلاعیه ها،جلسات،گزارشات و آموزشهای مرتبط با صالحین کانال مرتبط با شجره طیبه صالحین استان مرکزی در پیامرسانهای سروش و ایتا راه اندازی شد.

نشانی کانال

@salehin_markazi

دیدگاه ها