نحوه شروع اولین جلسه و برنامه های قابل اجرا در حلقه صالحین چگونه باید باشد؟

شنبه 22 تیر 1398

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم
همیشه برخورد و تعامل نخستین در کارهای تربیتی، بسیار مهم، اثرگذار و تعیین کننده است؛ لذا در وحله اول، برای اجرای برنامه و برخوردتان خوب برنامه ریزی کنید، خصوصا اگر سابقه دار و باتجربه هستید، حتما از تجاربتان، کمال استفاده را بکنید. قطعا چون اولین برخورد است، باید هر نوع بی جاذبگی را از خودتان دور سازید و بالعکس برای آنها پرجاذبه نمود کنید؛ مانند خندان بودن، احوال پرسی کردن، به هر کدام از آنها توجه ویژه کردن، صمیمی شدن با متربیان، استفاده از شوخی های ساده و خنده آور و البته بدون فساد، معرفی خود و معرفی طرح و مزایای آن، درخواست از متربیان برای معرفی خودشان، گفتن مطالب دینی و علمی مفید و مورد ابتلا، به طور جسته و گریخته، در صورت امکان، تهیه بسته های فرهنگی مناسب؛ اعم از کتاب، سیدی و امثال آن و توزیع آن در جلسه اول، دادن برنامه مدون به دانش آموز، برانداز کردن نسبی دانش آموزان و حفظ اسامی و شکل ظاهری آنها در خاطر اینها گزیده ای از کارهایی است که خوب است مربی یا سرگروه در اولین جلسه آشنایی انجام دهد، لکن خود او هم می بایست ابتکار عمل داشته باشد و طبق شرایط و اقتضائات، روش های مناسبی را به کار ببندد؛ مثلا اگر سرگروه، رزمی کار است و اکثر اعضای حلقه نیز این گونه باشند، حرف زدن پیرامون امور رزمی می تواند جالب باشد و نیل به آمدن به حلقه را در متربی تقویت کند. نکته آخر اینکه حتما سعی کنید که از متخصصین و باتجربه های روابط تربیتی مشاوره بگیرید.

🔅موفق و موید باشید.

دیدگاه ها