برگزاری دوره توانمند سازی مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت برادر و خواهر استان مرکزی

دوشنبه 18 آذر 1398

برگزاری دوره توانمند سازی مسئولین تعلیم و تربیت حوزه های مقاومت برادر و خواهر استان مرکزی.
زمان دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸

دیدگاه ها